Lög Félagsins

1. Heiti

1.1. Nafn félagsins er Píratar. Aðsetur þess og varnarþing skal vera í Reykjavík.

1.2. Ensk þýðing á heiti félagsins er Pirate Party Iceland. Nota má hana sem hjáheiti.

2. Hlutverk

2.1. Félagið er stjórnmálaflokkur.

2.2. Félagið skal reyna að bjóða fram lista til alþingiskosninga og sveitarstjórnarkosninga til að ná fram markmiðum sínum.

2.3. Félagið skal leitast við að bjóða fram undir listabókstafnum P, bjóði það fram undir sínu eigin nafni.

3. Félagsmenn

3.1. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri getur fengið fulla aðild að félaginu.

3.2. Félagsmenn skulu hafa aðgang að félagatali, en aðrir ekki.

3.3. Félagar mega vera skráðir með dulnefni í félagatali.

3.4. Listi yfir trúnaðarmenn félagsins skal þó vera aðgengilegur almenningi.

3.5. Inntökubeiðnir í félagið, sem og úrsagnir skulu fara fram skriflega eða með rafrænum hætti.

3.6. Þeir sem vilja ganga í félagið skulu auðkenna sig með aðferð sem ákveðin er af framkvæmdarráði.

3.7. Skráningar og úrsagnir skulu gilda frá tímasetningu staðfestingar á móttöku.

3.8. Félagsmaður telst virkur hafi hann tekið þátt í rafrænu kosningakerfi félagsins á undangengnum þremur mánuðum.

3.9. Ákveða má félagsgjöld á aðalfundi.

4. Aðalfundur

4.1. Aðalfundur skal vera haldinn fyrir lok ágústmánaðar ár hvert.

4.2. Á aðalfundi er mörkuð stefna félagsins og teknar ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.

4.3. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með öruggum hætti.

4.4. Framkvæmdarráð hefur heimild til að fresta landsfundi eða aukalandsfundi um viku frá auglýstri dagsetningu, en aðeins í eitt skipti.

4.5. ⅓ hluti félagsmanna getur hvenær sem er farið skriflega fram á að boðað sé til auka-aðalfundar. Framkvæmdarráð skal þá boða til hans innan þriggja vikna.

4.6. Framkvæmdarráð skipuleggur dagskrá aðalfundar.

4.7 Fundargögn aðalfundar skulu afhent félagsmönnum með rafrænum hætti samhliða fundarboði. Verði fundargögn til eftir að boðað er til fundar skal afhenda félagsmönnum uppfærðan fundarboðspakka minnst þremur sólarhringum fyrir aðalfund.

4.8. Árskýrsla félagsins og ársreikningur fylgja öðrum fundargögnum.

4.9. Allir félagsmenn sem skráðir eru 30 dögum fyrir aðalfund hafa aðgang að honum.

4.10. Á aðalfundi er framkvæmdarráð ákveðið í samræmi við 7. grein.

4.11. Á aðalfundi eru tveir skoðunarmenn reikninga kjörnir með STV forgangskosningu.

4.12. Framkvæmdarráð tekur við framboðum í öll embætti, og tryggir að allir frambjóðendur fái sanngjarna kynningu.

4.13. Frambjóðendur í embætti skulu skila inn hagsmunaskráningu til sitjandi framkvæmdaráðs, tveimur vikum fyrir aðalfund.

4.14. Slembivaldir framkvæmdaráðsmenn skulu skila inn hagsmunaskráningu eigi síðar en tveimur vikum eftir val þeirra.

4.15. Hagsmunaskráningar eru birtar á vefsíðu félagsins.

4.16. Nánari reglur um hagsmunaskráningu skulu útfærðar af framkvæmdaráði og samþykktar á félagsfundi.

5. Fundarhald (félagsfundir)

5.1. Fundir félagsins skulu að jafnaði vera opnir öllum.

5.2. Allir hafa málfrelsi á fundum.

5.3. Meðlimir geta lagt fram tillögur á fundum.

5.4. Aðrir en meðlimir geta lagt fram tillögur, fái þeir til þess samþykki 5% fundarmanna en aldrei færri en þriggja.

5.5. Kosningar á fundum skulu að jafnaði fara fram með handauppréttingu.

5.6. Sé óskað eftir því má fundarstjóri ákveða að hafa atkvæðagreiðslur skriflegar eða rafrænar.

5.7. Sé óskað eftir því, og 5% fundarmanna en aldrei færri en þrír samþykkja það, skulu kosningar vera leynilegar.

5.8. Í kosningum á fundum eru ákvarðanir teknar með einföldum meirihluta.

5.9. Fundir félagsins skulu fara fram samkvæmt hefðbundnum fundarskaparreglum.

5.10. Boða skal til almennra félagsfunda með viku fyrirvara með óvefengjanlegum hætti.

6. Lög og stefnumál

6.1. Þessi lög eru öll lög félagsins, en þeim má breyta á aðalfundi með ⅔ hlutum atkvæða. Einnig má breyta þeim með 2/3 atkvæða á kosningakerfi flokksins.

6.2. Samfara þessum lögum skal vera grunnstefnuskjal félagsins. Gilda sömu reglur um breytingar á grunnstefnu og á lögum.

6.3. Tillögur að breytingum á lögum eða grunnstefnu skulu liggja opinberlega fyrir á vettvangi flokksins minnst tveimur vikum áður en kosið skal um þær.

6.4. Stefnu má ákveða með einföldum meirihluta í gegnum rafræn kosningakerfi félagsins.

6.5. Stefna má aldrei ganga gegn grunnstefnu félagsins.

6.6. Stefna skal alltaf rökstudd og hafa tilvísun í fyrri ákvarðanir félagsins.

6.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga.

6.8. Stefna er ákveðin með einföldum meirihluta í rafrænni kosningu þar sem lágmark 10% virkra félagsmanna taka þátt.

6.9. Að jafnaði skulu rafrænar kosningar standa yfir í 6 daga.

6.10. Sé þörf á skjótri ákvarðanatöku má leggja til, með samþykki framkvæmdaráðs, hraðmeðferð á tillögu, en hún stendur þá yfir í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundnum kosningum sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar.

6.11. Sérhver félagsmaður má stofna málefnahóp í kringum stefnumál. Tilkynna skal félagsmönnum um stofnun vinnuhóps.

6.12. Öllum er heimilt að taka þátt í málefnahóp, fundir þeirra skulu alltaf vera opnir.

6.13. Málefnahópur skal velja sér ábyrgðarmann og fundarritara.

6.14. Málefnahópur skilar reglulega skýrslu til félagsmanna um störf sín, í það minnsta þegar starf hópsins lýkur.

7. Framkvæmdarráð

7.1. Framkvæmdaráð annast almenna stjórn og rekstur félagsins.

7.2. Í framkvæmdaráði sitja sjö manns, sem skipta með sér verkum.

7.3. Félagsmenn aðrir en kjörnir fulltrúar geta átt sæti í framkvæmdaráði. Þó skal enginn sitja meira en tvö ár samfleytt í framkvæmdaráði.

7.4. Fimm meðlimir framkvæmdaráðs eru kjörnir í kosningu á aðalfundi, og fimm til vara. Kosning skal fara fram með STV forgangskosningu.

7.5. Condorcet sigurvegari skal vera formaður, sé hann til. Annars skal hann ráðinn út frá Schultze aðferðinni.

7.6. Tveir meðlimir framkvæmdaráðs eru valdir með slembivali, og tveir til vara. Allir félagsmenn sem hafa ekki verið slembivaldir í framkvæmdaráð eru í slembivalinu.

7.7 Slembival skal fara fram á eftir kosningu

7.8. Framkvæmdarráð skal funda að lágmarki mánaðarlega, og skal boðað til fundarins með viku fyrirvara.

7.9. Framkvæmdarráðsfundur telst löglegur ef a.m.k. 4 aðalmenn mæta eða senda varamenn sína.

7.10. Ef þrír fundir framkvæmdarráðs í röð falla niður vegna vanskipunar skal boðað til aukaaðalfundar.

8. Úrskurðarnefnd

8.1. Misbresti í framkvæmd eða brot á lögum þessum skal vísa til úrskurðarnefndar sem úrskurðar í málinu.

8.2. Tveir eru slembivaldir á aðalfundi til að sitja í úrskurðarnefnd til næsta aðalfundar.

8.3. Þrír eru slembvaldir að auki á félagsfundi þegar upp kemur misbrestur til að úrskurða um það efni.

8.4. Úrskurðarnefnd tekur ákvarðanir aðeins í samræmi við lög félagsins og landslög.

8.5. Komi upp grunur um saknæmt athæfi skal úrskurðarnefnd vísa málinu til lögreglu.

8.6. Komi upp ágreiningur um brottrekstur skal úrskurðarnefnd úrskurða um málið.

8.7. Úrskurður úrskurðarnefndar er bindandi.

9. Starfsmenn

9.1. Framkvæmdarráð er heimilt að ráða framkvæmdastjóra fyrir hönd félagsins ef fjárreiður leyfa.

9.2. Framkvæmdastjóri skal hafa frumkvæði um að ráða almennt starfsfólk félagsins, en framkvæmdarráð skal samþykkja allar ráðningar.

9.3. Félagsdeildum er heimilt að ráða til sín starfsfólk í tengslum við kosningabaráttu eða önnur tímabundin verkefni.

9.4. Laun framkvæmdastjóra og annara starfsfólks skal ekki vera hærra en þingfararkaup.

9.5. Fastráðning starfsfólks er háð samþykki félagsfundar.

9.6. Upplýsingar um starfsfólk skulu koma fram á vefsíðu félagsins.

10. Félagsdeildir og nefndir

10.1. Stuðla skal að stofnun sérstakra félagsdeilda sem vinna að kosningabaráttu og efla starf félagsins. Þær skulu stofnaðar í samráði við framkvæmdarráð.

10.2. Félagsdeildir skipa sínar eigin stjórnir og hafa sínar eigin samþykktir, en þær skulu ekki ganga gegn lögum eða grunnstefnu félagsins.

10.3. Félagsdeildum er heimilt að halda úti sínum eigin sjóðum sem og samþykkja og senda út sínar eigin ályktanir.

10.4. Félagsdeildir skulu halda aðalfundi fyrir lok maímánuðar á hverju ári og skila fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum til framkvæmdaráðs. Uppfylli félagsdeild þessi skilyrði telst deildin virk.

10.5. Aðalfundur félagsins getur lagt niður óvirkar eða óstarfhæfar félagsdeildir eða boðað til nýrra aðalfunda þeirra.

10.6. Ef félagsdeild er leyst upp tekur framkvæmdarráð ákvörðun um skiptingu eigna.

10.7. Ef félagsdeild er sameinuð annari skulu eignir, ábyrgðir og félagsmenn færast úr þeirri sem minni er og í þá stærri. Sú minni yrði síðan lögð niður.

10.8. Ein kjördæmisdeild og sveitarfélagsdeild skal starfa í hverju kjördæmi og sveitarfélagi þar sem félagið býður fram, nema í Reykjavík, þar sem sameiginleg kjördæmisdeild skal starfa.

10.9. Ef kjördæmisdeild eða sveitarfélagsdeild er ekki starfandi á ákveðnu svæði er félagsmönnum þar heimilt að stofna hana í samvinnu við framkvæmdarráð.

11. Fjármál

11.1. Bókhaldsár félagsins er almanaksárið.

11.2. Félagið skal lúta lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

11.3. Bókhald félagsins skal vera opið almenningi á vefsíðu félagsins. Það skal uppfært jafn óðum, með fyrirvara um villur og samþykki aðalfundar.

11.4. Samþykktir ársreikningar skulu liggja fyrir á vefsíðu félagsins.

11.5. Félaginu er eingöngu heimilt að taka lán fyrir rekstri og öðrum útgjöldum félagsins ef áætlaðar tekjur eru fyrirsjáanlegar og öruggar. Engin lán sem binda félagið mega fara fram án samþykkis framkvæmdaráðs.

11.6. Félaginu er ekki heimilt að lána öðrum lögaðilum fé.

11.7. Öll fjárútlát sem fara yfir 200.000 kr, miðað við neysluvísitölu 1. október 2012 skulu vera skriflega samþykkt af framkvæmdastjóra eða gjaldkera.

11.8. Fé sem situr eftir í sjóðum eftir bókhaldsárið skal renna í sjóð næsta árs.

12. Þáttaka í sveitarstjórnar- og alþingiskosningum

12.1. Kjördæmisdeildir og sveitarfélagsdeildir skulu hafa umsjón með kosningabaráttu á sínu svæði.

12.2. Framkvæmdarráð er heimilt að útbúa kosningastefnuskrá fyrir Alþingiskosningar út frá samþykktri stefnu.

12.3. Sveitarfélagsdeildum er heimilt að útbúa sína eigin kosningastefnuskrá fyrir sveitarstjórnarkosningar. Kosningastefnuskráin skal ekki ganga gegn grunnstefnu félagsins.

12.4. Sveitarfélagsdeildum er heimilt að stofna til kosningabandalaga með öðrum stjórnmálaflokkum.

12.5. Allir félagsmenn geta gefið kost á sér á framboðslista.

12.6. Raðað skal á framboðslista eftir niðurstöðum STV forgangskosningar.

13. Störf þingflokks og sveitarstjórnarflokka

13.1. Fundir þingflokka og sveitarstjórnarflokka mega vera lokaðir þrátt fyrir ákvæði 5. gr. séu málefnalegar ástæður fyrir því.

13.2. Haldi þingflokkur eða sveitarstjórnarflokkur lokaðan fund hefur hann tilkynningarskildu til félagsmanna um efni fundarins og ástæður fyrir lokun.

13.3. Framkvæmdaráð getur óskað eftir því að kjörnir fulltrúar á Alþingi og/eða í sveitarstjórnum mæti á sinn fund eða á almenna félagsfundi.

13.4. Fulltrúar í þingflokkum og sveitarstjórnarflokkum skiptast á að gegna þeim embættum sem skylt er að þau taki sér, eigi lengur en til árs í senn.

13.5. Tilheyri þingflokkur minni hluta á Alþingi og geti ekki fengið aðstoðarmann til starfa á þinginu nema með því að hafa formann, skal einn þingmaður gegna embætti formanns félagsins, eitt þing í senn. Skal hann slembivalinn eftir þingkosningar, en gangi það í keðju þar eftir. Hann hafi ekki aukin pólitísk völd og afþakki formannsálag á þingfararkaup. Þingflokksformaður getur ekki einnig verið formaður félagsins.

13.6. Aðstoðarmenn þingflokka eða sveitarstjórnarflokka skulu að jafnaði starfa fyrir flokkinn sem heild.

14. Framfarafundur

14.1. Framafarafundur skal haldin á 8 vikna fresti.

14.2. Framkvæmdarráð skal boða til fundarins með amk. viku fyrirfara og skal hann auglýstur samkvæmt reglum flokksins sem varða tilkynninga og auglýsingaskyldu fundarhalda.

14.3. Framkvæmdarráð sér um að skipuleggja fundinn ásamt kjörnum fulltrúum og málefnahópum séu þeir til staðar.

14.4. Á framfarafundi skal koma fram ítarleg úttekt á störfum þinghóps, framkvæmdarráðs og málefnahópa.

14.5. Á fundinum skal fara fram umræða um störf þinghóps, framkvæmdarráðs og málefnahópa.

15. Félagsslit

15.1. Félagsslit geta aðeins farið fram sé tillaga um slíkt á auglýstri dagskrá löglegs aðalfundar og samþykkt með ¾ hluta fundarmanna.

15.2. Við félagsslit skulu eignir félagsins renna til Pirate Parties International.